Messe de la Pentecôte

Autorom turíčnej omše Messe de la Pentecôte je skladateľ a kňaz Marián Gregor. Omša obsahuje spev na úvod omše, na obetovanie, prijímanie a organovú hudbu na záver. Názvy vo francúzskom jazyku súvisia so štýlom hudby a typom sielnického nástroja. Vstupné akordy prvej časti Entrée akoby otvárali bránu veľkej gotickej katedrály. Cez portál vstupuje procesia. Následne zaznie rytmicky svojbytný motív symbolizujúci radosť a všadeprítomnosť Božieho Ducha. Vysoké organové alikvoty v úvode Offertoria môžu pripomínať blikot plameňa oltárnych sviec, symbol obety. Antifóna Communia prináša opis samotnej turíčnej udalosti a preto by si zaslúžila najdramatickejšie stvárnenie. Autor sa preto rozhodol pre meditatívnu formu antifóny, napodobujúcu gregoriánsky chorál, na pozadí organového motívu, Napokon posledná časť, organové Sortie, chce udalosť vyliatia Božieho Ducha sprítomniť ešte raz, aj s použitím melódie stredovekého hymnu Veni Creator Spiritus (Príď, Duchu Svätý tvorivý). Cyklus bol premiérovaný 5. júna 2022 na Slávnosť zoslania Ducha Svätého v Kostole Ducha Svätého v Sielnici.

Organ: Denisa Gibalová – Kabáčová
Sólo: Jana Rábotová Rajčoková
Ženský spevácky zbor Belius
Dirigent: Oľga Bystrianska
Hudba: Marián Gregor
Zvuk: Pavlík Records